主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R
Similarities and differences in thinking on tonifying the kidney between Zhu Zhenheng and Zhang Jiebin *
Xi Chongcheng, Tian Dong, Liu Jintao, Zhang Ning, Liu Zhenzhu, Wang Weiguang, Chen Zijie, Zhai Shuangqing
JOURNAL OF BEIJING UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE . 2020, (8): 636 -640 .  DOI: 10.3969/j.issn.1006-2157.2020.08.004