主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R
Textual research on the dosage of Kai Xin San in Qian Jin Yao Fang *
Zhang Lin, Zeng Feng
JOURNAL OF BEIJING UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE . 2020, (8): 641 -644 .  DOI: 10.3969/j.issn.1006-2157.2020.08.005