主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R
Protective effect and mechanism of chebulagic acid on H9C2 cells injury induced by aconitine *
Han Shu, Liu Shuai, Zhang Qiao, Zhi Meiru, Liu Kaiyang, Tang Ya’nan, Han Xitao, Liu Ziqin, Li Fei, Du Hong
JOURNAL OF BEIJING UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE . 2020, (8): 645 -652 .  DOI: 10.3969/j.issn.1006-2157.2020.08.006