主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R
Effect of Yiqi Yangxue Shugan Formula on glutamate-induced RGC-5 cell injury model *
Li Tiantian, Zhou Jian, Yan Xiaoling, Su Yan, Zhou Xiaoyu, Wei Qiping
JOURNAL OF BEIJING UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE . 2020, (8): 661 -667 .  DOI: 10.3969/j.issn.1006-2157.2020.08.008