主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R
Effect of Dahuang (rhubarb) Granule on intestinal microecological changes in rats with chronic renal failure *
Luo Xuewen, Zeng Yuqun, Wang Shiqi, Zou Chuan, Pi Chiheng
JOURNAL OF BEIJING UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE . 2020, (8): 668 -674 .  DOI: 10.3969/j.issn.1006-2157.2020.08.009