主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R
Effects of Houshiheisan Formula on the recovery of neurovascular function in rats with cerebral ischemia based on MRI *
Cheng Hongfa, Wang Xuan, Zhang Yawen, Zhao Hui, Wang Lei, Zou Haiyan, Zhang Qiuxia
JOURNAL OF BEIJING UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE . 2020, (8): 680 -688 .  DOI: 10.3969/j.issn.1006-2157.2020.08.011