主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R
TCM constitution types of gestational diabetes mellitus and their correlation to complications during pregnancy and childbirth *
Wang Jingshang, Wu Ying, Liu Xiaowei, Li Yuan, Guo Cuimei, Wu Ying, Yin Xiaodan, Li Xianrui, He Junqin
JOURNAL OF BEIJING UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE . 2020, (8): 696 -701 .  DOI: 10.3969/j.issn.1006-2157.2020.08.013