主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R
On the connection in thoughts of health maintenance between Zhuangzi and Huangdi Neijing *
Xi Chongcheng, Xie Ying, Tian Dong, Liu Zhenzhu, Zhang Ning, Liu Jintao, Huang Junwei, Wang Weiguang, Chen Zijie, Zhai Shuangqing
JOURNAL OF BEIJING UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE . 2020, (11): 892 -896 .  DOI: 10.3969/j.issn.1006-2157.2020.11.002