主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R
Clinical observation of 40 cases of Agkistrodon acutus bite treated with Lianhua Jiedu Tang *
Chen Jun, Dong Degang, Yan Zhangren, Wang Wanchun, Yi Jun, Mao Wenli, Li Yanfang, Wang Jiangang, Zhang Naixin, Liu Liang, Wang Xi
JOURNAL OF BEIJING UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE . 2020, (12): 1053 -1057 .  DOI: 10.3969/j.issn.1006-2157.2020.12.013