主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R
Clinical effect of Xingpi Jieyu Formula on mild to moderate depression of liver depression and spleen deficiency pattern *
Li Yang, Guo Rongjuan, Zhao Zhonghui, Yu Yao, Guo Jianyou, Yuan Qingjie
JOURNAL OF BEIJING UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE . 2021, (1): 83 -91 .  DOI: 10.3969/j.issn.1006-2157.2021.01.012