主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R
Relationship between the essence of male reproduction and conception based on “kidney governing reproduction” *
Shi Zhongyu, Chen Xiaoying, He Changhao, Zhang Xiaomeng, Wang An, Wang Lei, Hu Sumin
JOURNAL OF BEIJING UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE . 2021, (2): 108 -113 .  DOI: 10.3969/j.issn.1006-2157.2021.02.003