主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R
Analysis of “spleen disliking dampness and disgusting dryness” *
Yuan Yali, Li Xuan, Liu Yong, Niu Xin, Ju Wenxue, Yao Wei
JOURNAL OF BEIJING UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE . 2021, (2): 114 -118 .  DOI: 10.3969/j.issn.1006-2157.2021.02.004