主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R
Ancient names and theoretical connotation of “menstruation” *
Wang Zilu, Wang Yanfei, Shi Wei, Li Guangwen, Wang Dongmei, Liu Jinxing
JOURNAL OF BEIJING UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE . 2021, (3): 226 -231 .  DOI: 10.3969/j.issn.1006-2157.2021.03.006