主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R
Constitution characteristics and Chinese herbal prescription of patients susceptible to new coronavirus pneumonia based on data mining *
Chen Ziqin, Chen Jia, Chen Bei, Zhang Yanlin, Wang Kunxiu, Luo Zhihui, Gu Xiaolei, Yan Peng, Chen Song
JOURNAL OF BEIJING UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE . 2021, (3): 238 -244 .  DOI: 10.3969/j.issn.1006-2157.2021.03.008